100%
Έξοδος από την έρευνα
 
 
Φύλο
 
Άνδρας
 
Γυναίκα
 
 
 
Ηλικία:
 
22-30 ετών
 
31-35 ετών
 
36-40 ετών
 
41-45 ετών
 
46-50 ετών
 
51 και άνω
 
 
 
Επίπεδο Σπουδών:
 
Πτυχίο ΑΤΕΙ
 
Πτυχίο ΤΕΙ
 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 
Διδακτορικό δίπλωμα
 
Άλλο
 
 
 
 
Το παιδί σας είναι μαθητής:
 
Προσχολικής εκπαίδευσης
 
Α' Βάθμιας εκπαίδευσης
 
Β' Βάθμιας εκπαίδευσης
 
 
 
Τάξη που φοιτά το παιδί σας:
   
 
 
 
Έχετε Πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες;
 
Ναι
 
Όχι
 
 
Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας/διαφωνίας σχετικά με την ανταπόκριση του νέου ΠΣ στις ανάγκες των μαθητών (0=δε γνωρίζω, 1= διαφωνώ πλήρως, 2=διαφωνώ, 3=ουδέτερη γνώμη, 4= συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα)
0 1 2 3 4 5
Το νέο ΠΣ ανταποκρινόταν στις ανάγκες των μαθητών
Tο παιδί μου χρησιμοποιεί τακτικά τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου.
Το παιδί μου είναι αρκετά εξοικειωμένο με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων
Το παιδί μου φαίνεται να δείχνει ενδιαφέρον για το νέο ΠΣ
Με την εφαρμογή του νέου ΠΣ παρατήρησα πρόοδο στην επίδοση του παιδιού μου
Το παιδί μου δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα με την χρήση τεχνολογικών μέσων
 
 
Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας/διαφωνίας σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού (0=δε γνωρίζω, 1= διαφωνώ πλήρως, 2=διαφωνώ, 3=ουδέτερη γνώμη, 4= συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα)
0 1 2 3 4 5
Ο Διευθυντής /Προϊστάμενος με ενημέρωσε για το νέο ΠΣ πριν την εφαρμογή του
Ο Διευθυντής του σχολείου γνώριζε πολύ καλά τον τρόπο εφαρμογής του νέου ΠΣ
Ο Διευθυντής οργάνωνε συχνές συναντήσεις προς ενημέρωσή μας
Ο εκπαιδευτικός ήταν πολύ υποστηρικτικός στο παιδί μου
Το επίπεδο συνεργατικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων για την εφαρμογή του νέου ΠΣ ήταν υψηλό
Ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων συνεργάστηκε ουσιαστικά με το σχολείο για την εφαρμογή του νέου ΠΣ
Αισθάνομαι ικανοποιημένος-η από την επικοινωνία μου με τον εκπαιδευτικό του παιδιού μου
 
 
Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας/διαφωνίας σχετικά με την καταλληλότητα του εξοπλισμού (0=δε γνωρίζω, 1= διαφωνώ πλήρως, 2=διαφωνώ, 3=ουδέτερη γνώμη, 4= συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα)
0 1 2 3 4 5
Στο σχολείο υπήρχε σε εμφανή σημεία υλικό δημοσιότητας (π.χ. αφίσες) για το νέο ΠΣ
Ο εξοπλισμός του σχολείου δεν ήταν επαρκής για την εφαρμογή του νέου ΠΣ
Οι χώροι του σχολείου που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του νέου ΠΣ δεν ήταν επαρκείς
Τα τεχνολογικά μέσα υπήρχαν εγκαίρως στο σχολείο
 
 
Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας/διαφωνίας σχετικά με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα - προτάσεις (0=δε γνωρίζω, 1= διαφωνώ πλήρως, 2=διαφωνώ, 3=ουδέτερη γνώμη, 4= συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα)
0 1 2 3 4 5
Το νέο ΠΣ επιτυγχάνει τη συνολική βελτίωση τους ποιότητας τους παρεχόμενης εκπαίδευσης
Συμβάλλει στην καταπολέμηση των κοινωνικών, οικονομικών, μορφωτικών, θρησκευτικών ή πολιτισμικών διακρίσεων και ανισοτήτων
Προωθεί τη δια βίου μάθηση
Καλλιεργεί την αποδοχή και την κατανόηση μέσα από τη συλλογικότητα
Θα επιφέρει μακρόχρονα βελτίωση σε κρίσιμους τομείς αποτελεσματικότητας και ποιότητας τους η μείωση τους σχολικής διαρροής
Οι μαθητές μέσω τους γνώσης τους για τη τεχνολογία λαμβάνουν εφόδια για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναπτύσσει δραστηριότητες στις οποίες να εμπλέκει και τους γονείς
Ο Διευθυντής θα πρέπει να προσκαλεί τους γονείς συχνότερα
Το σχολείο του παιδιού μου χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση για εξοπλισμό
 
 
 
Παρακαλούμε να αναφέρετε συνοπτικά τα τρία πιο θετικά στοιχεία από την εφαρμογή του προγράμματος στο σχολείο του παιδιού σας :
   
 
 
 
Παρακαλούμε να αναφέρετε συνοπτικά τα τρία πιο αρνητικά στοιχεία από την εφαρμογή του προγράμματος στο σχολείο του παιδιού σας:
   
 
 
 
Παρακαλούμε να αναφέρετε τις σημαντικότερες προτάσεις σας για τη βελτίωση της εφαρμογής του νέου ΠΣ :